Formularz zgłoszeniowy do Rezydencji Malucha


* Oznaczenie pól wymaganych.


Proszę o przyjęcie mojego dziecka w terminie od: *


Dane malucha: *


Dane mamy: *


Dane taty: *


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

* Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

* Zobowiązuję się do przekazywania wszelkich zmian w podanych do wiadomości przedszkola danych. Powyższe dane osobowe są zbierane w celu zapisu dziecka do przedszkola, do uzyskania kontaktu z rodzicami w sytuacjach nagłych oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępniane tylko nauczycielom przedszkola, którzy zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz dziecka w związku z realizacją przez dziecko edukacji przedszkolnej - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Niepubliczne Przedszkole Rezydencja Malucha z siedzibą w Rumi informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Niepubliczne Przedszkole Rezydencja Malucha. Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

  1. Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Niepubliczne Przedszkole Rezydencja Malucha z siedzibą przy ulicy Wybickiego 2 w Rumi.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu przesyłania Pani/Panu informacji związanych z funkcjonowaniem przedszkola, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, telefoniczną oraz za pomocą SMS w celu informowania o wycieczkach, konkursach, postępach dziecka, stanie zdrowia dziecka i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu oraz w kontaktach z odpowiednimi urzędami w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane przez okres zapisania dziecka do przedszkola, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.
  4. W niektórych sytuacjach Niepubliczne Przedszkole Rezydencja Malucha ma prawo przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przesłania informacji oświatowych. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez oświadczenie o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w punkcie 1.
  7. Na działania Administratora przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
  8. W stosunku do Pani/Panu mogą być podejmowane czynności polegające na automatyzowanym podejmowaniu decyzji.
s