Regulamin serwisu Przedszkola „Rezydencja Malucha”

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego Niepublicznego przedszkola w Rumii „Rezydencja Malucha”, prowadzonego przez Rezydencja Malucha Kamil Tumiński (dalej: Serwis) .
 2. Regulamin zawiera zasady korzystania z Serwisu, w tym Strefy Rodzica (funkcjonalności przeznaczonej dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci korzystających z usług Niepublicznego przedszkola w Rumii „Rezydencja Malucha” – dalej: Przedszkole), treści zamieszczanych na Serwisie oraz kontaktu z pracownikami Przedszkola.
 3. Usługodawcą w ramach Serwisu i podmiotem za Serwis odpowiedzialnym jest Rezydencja Malucha Kamil Tumiński, 84-230 Rumia, ul. Wybickiego 2, NIP 5882247951, REGON 524625326.
 4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet. Uzyskanie dostępu do Strefy Rodzica jest jednak uzależnione od skutecznego zawarcia umowy na korzystanie z usług Przedszkola w zakresie opieki nad dzieckiem.
 5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie i utrwalenie.
 6. Użytkownicy, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, są zobowiązani zapoznać się oraz przestrzegać Regulaminu.
§ 2 Definicje
 1. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną na Serwisie, jak również kontaktująca się z Przedszkolem w inny sposób, bez względu na to czy działa we własnym imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich,
 3. Serwis - serwis internetowy pod adresem www.rezydencjamalucha.pl, którego właścicielem, administratorem oraz operatorem jest Przedszkole.
 4. Strefa Rodzica – wydzielona część Serwisu przeznaczona dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci korzystających z usług Przedszkola, zawierająca informacje indywidualne, dostęp do której wymaga logowania z podaniem indywidulanego loginu i hasła.
 5. Przedszkole - Niepubliczne przedszkole w Rumii „Rezydencja Malucha”, prowadzone przez firmę Rezydencja Malucha Kamil Tumiński, 84-230 Rumia, ul. Wybickiego 2, NIP 5882247951, REGON 524625326.
§ 3 Zakres Usług
 1. Przedszkole w ramach Serwisu umożliwia zapoznanie się z ofertą placówki „Rezydencja Malucha”, informacjami o pracownikach, galerią zdjęć poglądowych, jak również regulaminem placówki przedszkola, informacjami dla osób zainteresowanych skorzystaniem z usług Przedszkola, zwłaszcza w zakresie opieki nad dziećmi. Ponadto Serwis umożliwia złożenie formularza zgłoszenia, stanowiącego wyraz chęci zawarcia umowy, jak również dostęp do Strefy Rodzica i jej funkcjonalności. 
 2. W ramach Strefy Rodzica Użytkownik może:
  1. Uzyskać informacje o dziecku, dla którego zawarł z Przedszkolem umowę o usługi w zakresie opieki lub usługi poboczne;
  2. Nawiązać bezpośredni kontakt z pracownikami Przedszkola, zwłaszcza nauczycielami i opiekunami zajmującymi się jego dzieckiem, a także z dyrektorem placówki przedszkola; 
  3. Uzyskać wgląd w kwestie finansowe i rozliczeniowe z tytułu zawartych z Przedszkolem umów;
  4. Dokonać rozliczeń z wykorzystaniem płatności online na zasadach określonych przez usługodawcę płatności;
  5. Zapoznać się z indywidualnymi opiniami na temat dziecka i przebiegiem zajęć sprawowanych w Przedszkolu, w których bierze ono udział.
 3. Przedszkole uprawnione jest do zawieszenia lub ograniczenia  dostępności części funkcjonalności Serwisu bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników. Nie pozbawia to jednak możliwości uzyskania poszukiwanych informacji poprzez kontakt z pracownikami Przedszkola.
§ 4 Wymagania techniczne korzystania z Serwisu
 1. Usługi Serwisu świadczone są Użytkownikom, którzy spełniają następujące wymagania techniczne: 
  1. posiadają połączenie z siecią publiczną Internet, 
  2. posiadają przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu cookies.
§ 5 Korzystanie z Serwisu
 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski.
 2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w Regulaminie. 
 3. Treści zawarte na Serwisie maja charakter informacyjny. W zakresie ofert usług Przedszkola wiążący charakter mają zasady i warunki ich świadczenia wynikają z indywidulanie zawartej umowy. Użytkownik ma prawo weryfikacji treści ofert poprzez kontakt z pracownikiem Przedszkola. W przypadku rozbieżności między treścią zawartą na Serwisie, a przedstawioną przez pracownika Przedszkola, pierwszeństwo mają treści uzyskane od pracownika.
 4. Dostęp do Panelu Rodzica Użytkownik uzyskuje z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług Przedszkola w zakresie opieki nad dzieckiem. Dla zawarcia takiej umowy konieczne jest posiadanie przez osobę fizyczną praw rodzicielskim, tj. bycie rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.
 5. Po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 4 powyżej, pracownik Przedszkola przekaże Użytkownikowi indywidualne dane, w tym login i tymczasowe hasło dostępu do Panelu Rodzica. Użytkownik może dowolnie zmieniać hasło przez odpowiednie działanie w Panelu Rodzica.
 6. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do nie zamieszczania i nie przesyłania w Serwisie treści lub odnośników do stron WWW naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej czy też propagujących pornografię i przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.
§ 6 Odpowiedzialność
 1. Przedszkole zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Przedszkole  nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z przeznaczeniem, prawem lub Regulaminem.
 3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach, nie będących własnością Przedszkola, do których linki lub inne odniesienia zawarto w Serwisie.
 4. Przedszkole zastrzega, że dochowa najwyższej staranności co do prawdziwości i kompletności zamieszczanych treści, jednak część materiałów może mieć charakter poglądowy i w rzeczywistości odbiegać od prezentowanego, za co Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności. Użytkownik ma prawo do weryfikacji treści zamieszczonych na Serwisie poprzez zapytanie drogą elektroniczną lub bezpośrednio u Pracowników.
 5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z sytuacji lub okoliczności dotyczących lub leżących po stronie Użytkownika, a uniemożliwiających korzystanie z funkcjonalności Serwisu, w szczególności zgubienie loginu lub hasła. W sytuacjach tych, po zgłoszeniu zdarzenia, pracownicy Przedszkola dołożą starań, by o ile to możliwe – przywrócić Użytkownikowi dostęp do funkcjonalności.
 6. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Użytkownika danych osoby trzeciej bez ich zgody lub wiedzy.
§ 7 Formularz zgłoszenia dziecka i procedura zawarcia umowy
 1. Serwis posiada możliwość dokonania zgłoszenia online chęci skorzystania z usługi Przedszkola w zakresie opieki nad dzieckiem. 
 2. Uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia chęci zawarcia umowy z Przedszkolem w zakresie opieki nad dzieckiem nie daje żadnego pierwszeństwa w stosunku do osób, które wystąpią z takim wnioskiem w formie tradycyjnej lub za pośrednictwem innego kanału.
 3. Do momentu zawarcia ostatecznej umowy o korzystanie z usług Przedszkola Użytkownikowi ani osobie trzeciej, która złożyła formularz zgłoszeniowy, nie przysługują żadne roszczenia z tytułu złożonego formularza.
 4. Z osobami, których formularze zgłoszeniowe zostaną zaakceptowane, skontaktuje się pracownik Przedszkola wskazując i informując o dalszych czynnościach niezbędnych do zawarcia ostatecznej umowy.
§ 8 Płatności
 1. Za pośrednictwem Panelu Rodzica Użytkownik ma możliwość bieżącego wglądu w miesięczne rozliczenia z tytułu łączących go z Przedszkolem umów, takich jak wysokość czesnego, ilość dni do odliczenia za wyżywienie i inne. 
 2. Panel Rodzica umożliwia również dokonywania płatności online z tytułu regulowania zobowiązań względem Przedszkola.
 3. Proces płatności online stanowi usługę zewnętrzną i prowadzony jest przed podmiot trzeci, na zasadach określonych osobno w samej usłudze.
 4. Płatności za pośrednictwem Panelu Rodzica nie wyklucza możliwości rozliczenia w sposób wskazany w umowie.
§ 9 Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące Serwisu i jego funkcjonalności Użytkownik może składać drogą poczty elektronicznej na adres: przedszkole@rezydencjamalucha.pl.
 2. Przedszkole dołoży wszelkich starań, by reklamacje zostały rozpatrzone niezwłocznie, a odpowiedź udzielona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 3. Przedszkole rozpatrując reklamację stosować będzie w szczególności postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. O decyzji w sprawie reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na podany adres mailowy.
§ 10 Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje Przedszkolu w związku z korzystaniem z Serwisu są zbierane i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych poniżej. 
 2. Administratorem danych osobowych podanych w celach świadczenia usług Serwisu jestRezydencja Malucha Kamil Tumiński, 84-230 Rumia, ul. Wybickiego 2, NIP 5882247951, REGON 524625326.
 3. Przetwarzanie danych osobowych, których Administratorem jest Przedszkole, odbywa się na zasadach i zgodnie z normami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenia), jak również innych ustaw, m.in. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia procesu zmierzającego do zawarcia i prawidłowego wykonania ostatecznej umowy.
 5. Użytkownicy mają prawo realizacji wszystkich uprawnień wynikających z Rozporządzenia, w tym prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na mocy usprawiedliwionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) lub do celów statystycznych (art. 89 ust. 1 Rozporządzenia) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz prawo do przenoszenia danych. W sytuacjach niesatysfakcjonującego Użytkownika rozwiązania sprawy, ma on prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.
 6. Dane Użytkownika podane podczas wypełniania formularzy dostępnych na Serwisie lub podczas rozmów z pracownikami Przedszkola, będą przez Przedszkole traktowane jako dane poufne i przechowywane przy użyciu technik zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Dane te, z pełnym poszanowaniem zasad ochrony, mogą być udostępniane podwykonawcom Przedszkola na potrzeby realizacji świadczonych przez nich usług (np. płatności online) oraz, na podstawie przepisów prawa, w szczególności na żądanie uprawnionych organów państwowych.
 7. W sprawach związanych z kwestiami ochrony danych osobowych wszelkie pytania i prośby może kierować na adres: przedszkole@rezydencjamalucha.pl.
§ 11 Prawa i obowiązki stron
 1. Przedszkole zobowiązuje się do świadczenia usług Serwisu zgodnie z Regulaminem i powszechnie obowiązującym prawem.
 2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub usług Przedszkola w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający interesy Przedszkola.
 3. Wszelkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, loga, znaki towarowe i inne oznaczenia wyświetlane na Serwisie  podlegają ochronie prawnej, w szczególności wyznaczonej przez przepisy prawa autorskiego. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści przez podmioty nieupoważnione jest stanowczo zakazane.
 4. Przedszkole zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Jakiekolwiek przetwarzanie, w szczególności kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie  i inne formy wykorzystania  materiałów i treści umieszczonych w Serwisie, wykraczające poza granice dozwolone Regulaminem, jest możliwe jedynie na podstawie wyraźnej zgody, mającej formę odrębnej umowy zawartej z Przedszkolem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. W przypadku uzyskania przez Przedszkole, w zakresie świadczonych usług, wiadomości o naruszeniu przez Użytkownika Regulaminu, innych postanowień umownych lub obowiązujących przepisów, Przedszkole jest uprawnione do podjęcia działań w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika i ewentualnego podjęcia przeciwko niemu prawnie przewidzianych działań. Przedszkole może wcześniej powiadomić Użytkownika o sytuacji wraz z żądaniem niezwłocznego zaprzestania działań i naprawienia szkody.
§ 12 Postanowienia końcowe
 1. Przedszkole ma prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych Użytkowników.
 2. Przedszkole może wydawać dodatkowe regulaminy, warunki, zasady, etc., regulujące szczegółowo świadczone usługi i oferty dostępne w ramach Serwisu, jak również kwestie z nim związane. Użytkownikowi, względem którego będą miały one zastosowanie, zostaną udostępnione w formie umożliwiającej ich utrwalenie. Regulacje takie mogą mieć pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
 3. Wszelkie spory, których nie uda się rozwiązać polubownie, powstałe w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu bądź związane z korzystaniem z Serwisu, rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo dla Przedszkola polski sąd powszechny.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji do odwołania.

s