REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „REZYDENCJA MALUCHA”

W RUMI-rok szk. 2022/2023

                                                          § 1

Przedszkole:

 1. Jest placówką opiekuńczo- wychowawczo- kształcącą, do której uczęszczają dzieci od trzeciego roku życia (w wyjątkowych sytuacjach od dwu i pół roku) do rozpoczęcia nauki w szkole.
 2. Zatrudnia kadrę nauczycielską zgodnie z  kwalifikacjami niezbędnymi do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola.
 3. Realizuje Podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN z dnia 14 lutego 2017 roku, opierając się na  programie wychowania przedszkolnego opracowanego pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych wydawnictwa MAC Edukacja.
 4. Sprawuje nad dziećmi opiekę, odpowiednio do ich wieku, indywidualnych potrzeb  oraz możliwości każdego dziecka jak i możliwości lokalowych placówki z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.
 5. Prowadzi diagnozę każdego dziecka w celu monitorowania jego indywidualnego rozwoju.
 6. Organizuje odpłatnie na prośbę rodziców zajęcia dodatkowe.
 7. Współpracuje z rodzicami w zakresie opieki, wychowania i kształcenia ich dzieci.
 8. Zapewnia cztery posiłki dziennie.
 9. Jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 630-1800 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, jak również: 31 październik 2022 roku oraz 2 maj 2023 roku,  9 czerwca jak i w czasie przerwy wakacyjnej trwającej od 03.07.2023 roku do 14.07.2023 roku.

Pracownicy przedszkola zobowiązani są do wypełnienia wniosków urlopowych na wskazane dni.

                                                             § 2

Rodzice zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania Statutu Niepublicznego Przedszkola „Rezydencja Malucha” w Rumi, Regulaminu Przedszkola, Regulaminu Rekrutacji.
 2. Uiszczania regularnie opłaty  za pobyt dziecka w przedszkolu do dnia 15-tego każdego miesiąca. W przypadku braku wpłaty w powyższym ustalonym terminie – płatność zostaje podwyższona o 50 zł w danym miesiącu.
 3. Przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka.
 4. Informowania o wszelkich problemach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka oraz bezpieczeństwo  innych dzieci w przedszkolu w tym chorobach, (alergiach, uczuleniach, itd.).
 5. Pisemnego usprawiedliwiania do wychowawcy grupy nieobecności dzieci 6-letnich, które w roku szkolnym 2023/2024 pójdą do klasy I.
 6. Powiadamiania Dyrektora placówki o zmianie adresu zamieszkania lub zameldowania.
 7. Osobistego przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola lub wskazania pisemnie osoby pełnoletniej, która w wyjątkowych sytuacjach wypełni te obowiązki.
 8. Udziału w organizowanych w przedszkolu zebraniach.
 9. Informowania (telefonicznie)  najpóźniej do godziny 900 spóźnienia dziecka w danym dniu.
 10. Zgłaszania każdorazowo ( telefonicznie lub osobiście) dłuższej, planowanej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą lub np. wyjazdem.
 11. Przestrzeganie zasad ustalonych z wychowawcą dotyczących prawidłowego funkcjonowania grupy.

                                                          § 3   Opłaty

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 850 zł. Opłata obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu, opiekę pedagogiczną, udział dziecka w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych oraz w zajęciach dodatkowych tj. j. angielski, j. hiszpański, rytmika, zajęcia taneczne, zajęcia ruchowo-rozwojowe „Aktywny Przedszkolak” oraz warsztaty kulinarne „Maluchowe Kuchcikowo”.

W ramach opłaty z tytułu czesnego zawarty jest koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 15 zł.

W roku szkolnego 2022/2023 przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Kid Centrum z Rumi.

 1. W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, opłata zmniejsza się o 100 zł na każde dziecko.
 2. Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 15-tego dnia każdego miesiąca, na konto przedszkola (podane na stronie internetowej przedszkola lub w przedszkolu na tablicy „dla rodziców”) lub bezpośrednio do Dyrektora placówki. W sytuacji, kiedy nie ma Dyrektora, pieniądze można wpłacić do wychowawcy grupy. W przypadku braku wpłaty w powyższym ustalonym terminie – płatność zostaje podwyższona o 50 zł w danym miesiącu.
 3. W sytuacji zalegania z odpłatnością, osoba prowadząca przedszkole naliczy odsetki ustawowe zgodnie z art.481 i 482  Kodeksu Cywilnego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu do Dyrektora placówki, termin płatności może ulec zmianie.
 4. W przypadku, kiedy nieobecność dziecka jest ciągła i trwa minimum pięć dni (spowodowana chorobą), odliczana będzie stawka żywieniowa (10 zł. x ilość dni nieobecnych) w kolejnym miesiącu. Rodzic jest zobowiązany do odliczania zwrotu w  wyżej ustalonym terminie. Ustala się, że w przypadku pominięcia przez rodzica odliczenia zwrotu za dany miesiąc – zwrot będzie można odliczyć tylko i wyłącznie za dwa miesiące w tył.
 5. Opłata za przedszkole jest stała w każdym miesiącu z wyjątkiem lipca 2023, w którym wynosi 550 zł. jeśli dziecko będzie uczęszczało w tym miesiącu do przedszkola. Jeśli  nie skorzysta z opieki przedszkola wówczas pełna opłata za przedszkole w lipcu wynosi 400 zł.
 6. W sierpniu czesne wynosi niezmienne 850 zł. Jeżeli dziecko nie będzie uczęszczało do przedszkola opłata wynosi 650 zł.
 7. Opłata edukacyjna, jednorazowa, bezzwrotna wynosi 300zł (opłata zawiera karty pracy realizujące podstawę programową, materiały dodatkowe do realizacji zajęć, wyprawkę plastyczną, ubezpieczenie dziecka).
 8. We wrześniu każdego roku, rodzice opłacają obowiązkową składkę ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (kwota ubezpieczenia zostaje przedstawiona rodzicom na zebraniu w sierpniu, wliczona jest do opłaty edukacyjnej).
 9. Rodzice ponoszą również koszty wybranych przez siebie zajęć dodatkowych oraz innych opłat ustalonych na zebraniu, związanych z pobytem dzieci w przedszkolu.
 10. W przypadku, gdy przedszkole z przyczyn niezależnych (odgórne rządowe zamknięcie placówki), nie będzie mogło świadczyć stacjonarnie usług – ustala się, iż opłata czesnego będzie ustalana zgodnie z zaleceniami MEN bądź indywidualnie. W tym czasie nie będą obowiązywać ustalone zniżki (uczestnictwo placówki w Projekcie Rumska Karta Dużej Rodziny, zniżka na rodzeństwo oraz innych zniżek wcześniej ustalonych).                                

                                                      § 4

 1. Rodzice mają prawo do zrezygnowania z usług przedszkola  w ciągu roku szkolnego zachowując okres co najmniej miesięcznego wypowiedzenia. Rezygnacja następuje zawsze ze skutkiem na koniec miesiąca.
 2. Dyrektor wraz z osobą prowadzącą przedszkole ma prawo do skreślenia dziecka z listy wychowanków (zachowując okres co najmniej miesięcznego wypowiedzenia na piśmie) w przypadku naruszenia przez rodziców/prawnych opiekunów postanowień zawartych w Statucie oraz Regulaminie Przedszkola.

                                                  § 5

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 .

 

s